حوزه های کسب و کار

نمایه:
حوزه کسب و کار: صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
توضیحات:

  • دارای دانش مدیریت، مهندسی و تامین تجهیزات و احداث کارخانه های جمع آوری گازهای همراه نفت و شیرین سازی آن

  • مدیریت، مهندسی و تامین تجهیزات و احداث کارخانه های نمک زدایی از نفت