همکاران بیدک


نمایه:
شرکت عضو گروه بیدک: ایریکا
توضیحات:

انجام خدمات مهندسی ، بازرسی فنی تجهیزات و سوریانس کالاها

  • تهیه و تدارک تجهیزات و مواد خام خارجی
  • خدمات مهندسی مفهومی و اساسی
  • همکاری در تامین منابع مالی و خارجی
  • ارائه خدمات آموزشی در داخل و خارج از کشور
  • بازرسی فنی حین ساخت تجهیزات و سورویانس کالاها
  • مطالعات فنی و اقتصادی طرح های صنعتی