پروژه


احیاء مستقیم فولاد خراسان (مدول A,B)
کارفرما: ایریتک
موضوع قرارداد: