پروژه


فولاد خراسان
کارفرما: ایریتک
موضوع قرارداد: