پروژه


نورد سرد گالوانیزه فجر سپاهان
کارفرما: ایریتک
موضوع قرارداد: