پروژه


کارخانه تغلیظ مس دره آلو
کارفرما: کانی مس
موضوع قرارداد: