پروژه


کنسانتره سنگ آهن سنگان
کارفرما: ایریتک
موضوع قرارداد: